První TV reklama v historii Výchova nové generace pivovarníků Pravidla Instagramové soutěže - Výzva s Ostravarem Za studena chmelený Speciál ze spilky Taros
Všechny novinky

Pravidla Instagramové soutěže - Výzva s Ostravarem

Chceš vyhrát Ostravarský merch?

Tak se vyfoť s naším pivem, označ ve stories na Instagramu náš profil (@pivovarostravar) a dva z vás odměníme merchem!

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Výzva s Ostravarem (dále jen „Pravidla”)

§ 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

● Tato Pravidla stanoví podmínky ve vztahu ke spotřebitelům – Účastníkům soutěže, podle kterých probíhá soutěž dle specifikací níže.

● Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na Facebooku, na Instagramu anebo na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Soutěže.


§ 2

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

Info o soutěži, Pořadateli a Organizátorovi

Dále v textu jen jako „[●]“

Název Soutěže:Výzva s OstravaremSoutěž
Pořadatelem Soutěže je společnost:Pivovary Staropramen s.r.o., IČ: 24240 711, se sídlem Praha 5, Nádražní 43/84, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337Pořadatel
Organizátorem Soutěže je společnost:AMI Digital s. r.o., se sídlem: Týn 641/4, PSČ 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, IČO: 29007674, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159504Organizátor
E-mail na Organizátora (info k soutěži; obecné dotazy):info@amidigital.cz
Technickou podporu zajišťuje:-Technická podpora
Soutěž je vedena a propagována na Instagramovém profilu:https://www.instagram.com/pivovarostravar/IG profil
Soutěž probíhá v období:20. 6. do 30. 9. 2023 do 23:59:00 hodinSoutěžní období
Výhry, mechanika a losování

Výherce může soutěžit o tuto cenu /tyto ceny:Balíček: 1x mikina Ostravaru, 1x sklenice/krýgl, 1x pack Mustang (4 plechovky o objemu 500 ml)  každá z těchto výher dále jako Cena
Mechanika Soutěže na IG profilu spočívá v:Sdílení fotky / videa pomocí „Instagram stories,“ jak si uživatel vychutnává pivo od Ostravaru. nahraná fotka nebo video prostřednictvím Instagram stories dále jen jako Instagram story
Losování proběhne dne:1. 7. 2023, 1. 8. 2023, 1. 9. 2023 a 1. 10. 2023,


Celkem vylosujeme výherců na IG profilu:8 (Každý měsíc 2 výherci) 
Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:Pivovary Staropramen s.r.o., IČ: 24240 711, dataprotection@molsoncoors.com
Správce
Zpracovatel osobních údajů:AMI Digital s. r.o., IČO: 29007674, info@amidigital.czZpracovatel
Rozsah zpracování osobních údajů pro zapojení se do Soutěže:uživatelské jméno účastníka pro sociální síť Instagram a informace o dosažení věku 18 letÚdaje
Rozsah zpracování osobních údajů pro vypořádaní výher v Soutěži:Jméno a příjmení, příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa, údaj o věku minimálně 18 letÚdaje
Způsob zpracování osobních údajů:elektronický a částečně automatizovaný
Datum a místo vyhlášení Soutěže

Místo a datum vyhlášení těchto Pravidel  V Praze dne 20. 6. 2023

● Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) ani provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“). Provozovateli Facebooku a Instagram nevznikají ve spojení s touto Soutěží žádné povinnosti ani práva vůči účastníkům a společnost Facebook Inc./ provozovatel Instagramu nemá žádné závazky vůči Účastníkům této Soutěže. Obsah a informace uživatelů Facebooku a Instagramu jsou získávány na výzvu Pořadatele (nikoli Facebooku a Instagramu) a zapojením do Soutěže uživatelé Facebooku a Instagramu s použitím jimi poskytovaného obsahu a informací souhlasí.

● Účastníci se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

● Soutěž bude probíhat na území České republiky.


§ 4

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE; MECHANIKY SOUTĚŽE

● Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Instagram, mají po celou dobu Soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená Pravidla Soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost a věk účastníka, potažmo výherce pro vyhodnocení Soutěže v souladu s těmito Pravidly.

● Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele, pracovníci Organizátor a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Organizátor v adoptivním vztahu.


§ 5

ÚČAST V SOUTĚŽI, VÝHRY V SOUTĚŽI, URČENÍ VÝHERCŮ

● Účastník nahráním nebo sdílením Instagram story potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.

● Účastník se nahráním nebo sdílením Instagram story zavazuje, že je nahraný obsah nezávadný, bez vulgárního, erotického či jiného závadného obsahu.

Instagram story může být uloženo do sbírky stories na profilu Instagram Ostravar, které je volně přístupné. Může být dál využito či použito pro propagační účely Pořadatele.

● Výherci budou určeni náhodným elektronickým losováním Instagram stories vložených Účastníky, kteří splnili veškeré podmínky Pravidel (dále jen „Výherci“ anebo „Výherce“).

● Každý Výherce má nárok na 1 Cenu.

● V rámci Soutěže může Účastník vložit nebo sdílet soutežní Instagram story pouze jednou. Pokud Účastník vloží nebo nasdílí více Instagram stories, do soutěže se započítává pouze jednou, a to story, které vložil pod Soutěžní výzvu nejdříve.

● Výherci budou Organizátorem kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu (dále jen „Výzva“), kde budou vyzváni k zaslání soukromé zprávy na Instagramovém profilu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od Výzvy, aby sdělili svoje kontaktní údaje potřebné k zaslání výhry (viz- §2 Rozsah zpracování osobních údajů pro vypořádaní výher v Soutěži).

● V případě, že Výherce ve lhůtě 5 kalendářních dnů od Výzvy ani na opakovanou výzvu nekontaktuje IG profil prostřednictvím soukromé zprávy za účelem sdělení kontaktních údajů potřebných k zaslání ceny, ztrácí na Cenu nárok, a tato propadá Pořadateli Soutěže, který rozhodne o jejím využití podle vlastního uvážení.

● Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích ani Cenu reklamovat. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty. Veškeré vyobrazení použité v této Soutěži jsou pouze ilustrativní.

● Ceny budou Výhercům doručené přepravní společností a Výherci tímto berou na vědomí a souhlasí, že za tímto účelem budou s přepravní společností v potřebném rozsahu sdíleny jejich osobní údaje v rozsahu nezbytném pro doručení Výhry a ověření věkové hranice 18 let.


§ 6

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

● Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je Pořadatel. Organizátor má ve smyslu GDPR postavení zpracovatele osobních údajů.

• Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu do vypořádání výher (popř. do odvolání souhlasu), doba možného zpracování osobních údajů je uvedena níže. Souhlas je udělen okamžikem poskytnutím soutěžního story Účastníka pod Soutěžní výzvou.

● Osobní údaje v rozsahu: viz. §2 Rozsah zpracování osobních údajů pro zapojení se do Soutěže - budou přijímány a zpracovány v souladu s GDPR z titulu plnění smluvních povinností ve vztahu k Účastníkům Soutěže v souvislosti s organizací a vyhodnocením Soutěže po dobu trvání Soutěže, a dále z titulu ochrany práv a právem chráněných zájmů Pořadatele a plnění zákonných povinností Pořadatele po omezenou dobu 3 let, případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.

● Osobní údaje v rozsahu: viz. §2 Rozsah zpracování osobních údajů pro vypořádání výhry v Soutěži (osobní údaje pro zapojení se do Soutěže a osobní údaje pro vypořádaní výhry dále společně jako „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel a Organizátor Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány v souladu s GDPR z titulu plnění smluvních povinností Pořadatele vůči výhercům (komunikace s výherci a předání Cen), a to po dobu zahrnující trvání Soutěže až do předání Cen. Dále budou tyto informace zpracovávány z titulu ochrany práv a právem chráněných zájmů Pořadatele a plnění zákonných povinností Pořadatele po omezenou dobu 3 let nebo po dobu, kterou stanoví právní předpis. Tyto Údaje nebudou dále zvlášť zpracovávány pro marketingové účely.

● Provozováním stránky Pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram může v důsledku interakcí uživatelů se stránkou nebo obsahem spojeným s touto stránkou dojít k vyvolání vzniku tzv. „události pro přehledy stránky“, zahrnující osobní údaje, u kterých způsob a účely zpracování určuje Pořadatel společně se společností Facebook Ireland Limited. Ve vztahu k takto zpracovávaným osobním údajům jsou společnými správci osobních údajů Pořadatel a společnost Facebook Ireland Limited. Obsah ujednání mezi společnými správci je dostupný na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

• Údaje poskytnuté Účastníkem nebo získané v souvislosti s touto Soutěží mohou kromě Organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

● Jako subjekt údajů má Účastník zejména tato práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů a která může kdykoli uplatnit: (i) právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, popř. blokování nesprávných osobních údajů (iii) právo na výmaz osobních údajů a jejich likvidaci, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, jejich blokace (v) právo na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Účastníka, po nichž bude zpracování bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

● Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ke kterému může účastník podat stížnost.

● Účastník může kdykoli zrušit svou účast v Soutěži pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu (viz email v §2). Zrušení účasti znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.

● V případě pochybností o dodržování práv se může Účastník obrátit na Organizátora (viz email v §2) nebo prostřednictvím kontaktu dataprotection@molsoncoors.com nebo v sídle Pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může Účastník podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Pořadatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se Účastník chce obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, může navštívit https://staropramen.cz/pravidla-stranek. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými v tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto Pravidel.


§ 7

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý Účastník Pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

Účastník souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že Účastník příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti,

podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje Účastník odesláním soutěžního příspěvku Pořadateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro

marketingové účely Pořadatele.

V případě odvolání souhlasu s Účastníka, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně Účastníka, je Účastník povinen nahradit Pořadateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

Účastník odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.


§ 8

DAŇ Z VÝHRY

Účastí v Soutěži bere Účastník na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny výhry v hodnotě do hodnoty 10 000 Kč včetně DPH. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč (včetně DPH), výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. I) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena Pořadatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.


§ 9

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ, ZÁSADY SOUTĚŽE

● Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu. Tato Pravidla můžou být změněna pouze formou písemných dodatků vydaných Pořadatelem Soutěže.

● Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.

● Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty v případě, že to bude nezbytně nutné. Zejména, pokud mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, jak bylo původně očekáváno.

● Výhry není možné reklamovat. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel ani Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

● Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.

● Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na Cenu.

● Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou.

● Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Organizátora / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.

● Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít Pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito Pravidly anebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více uživatelských profilů pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.

● Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil odporují pravidlům sociální sítě Facebook nebo Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání Ceny bude pozastaveno až do vyjádření Organizátora či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

● V případě, že byl Účastník Organizátorem ze Soutěže vyloučen, nemá takový Účastník nárok na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě 1.2 těchto Pravidel nebo na emailovou adresu Organizátora uvedenou v §2 výše, a to do 3 pracovních dnů od ukončení doby trvání Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.

● Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.

● Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook nebo Instagram, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.

● Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

● Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje.

● Zapojení Účastníka do Soutěže znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Bylo ti už 18?
Ano, bylo
Ne, nebylo
Litujeme, ale pokud ti není víc jak 18, tak tě dál pustit nemůžeme.